News :
  • *** !! Mir sichen dringend nei Memberen fir eis ze verstärken. Mell dech, mir zielen op dech!! ***

Neuigkeiten

Summertour 2023

Im Rahmen des "Summertour 2023" besuchte Innenministerin Taina Bofferding, gemeinsam mit Generaldirektor Paul Schroeder und Vize-Präsident des Verwaltungsrates Alain Becker und Schöffen der Gemeindeverwaltung Carlo Raus, gefolgt von verschiedenen Vertretern des CGDIS (u.a. Direktor Steve Mack und Chef de zone-Adjoint Roby Goergen) am 6ten September unseren CIS.

Vegetatiouns- a Bëschbränn

Bei der aktueller Hëtzwell ass d'Gefor vun Vegetatiounsbränn (Flouer / Bësch) ganz grouss. Duerfir bieden mir jiddereen speziell an dëser Zäit op virsichteg ze sin an verschidden Mossnahmen anzehalen.

Déi verschidden Gesten an Mossnahmen fannt dir ënner anerem an dësem Artikel Risque accrue de feux de végétation et de forêt beim CGDIS.