News :
  • *** !! Wir suchen dringend neue Mitgliedern !! Melde Dich! ***
  • *** Dag vun äerer Sëcherheet - 16.11.2019 vun 10:00 bis 17:00 ***
  • *** !! Mir sichen dringend nei Memberen fir eis ze verstärken. Mell dech, mir zielen op dech!! ***

Übungen aktive Wehr

Datum Beschreibung
09.01.2019 SPF AKT Übung
23.01.2019 SPF AKT Übung
06.02.2019 SPF AKT Übung
12.02.2019 SPF AKT Übung SPA
27.02.2019 SPF AKT Übung
13.03.2019 SPF AKT Übung
27.03.2019 SPF AKT Übung
09.04.2019 SPF AKT Übung SPA
24.04.2019 SPF AKT Übung
08.05.2019 SPF AKT Übung
14.05.2019 SPF AKT Remise des Grades
22.05.2019 SPF AKT Übung matt SPA
04.06.2019 SPF AKT Übung SPA
12.06.2019 SPF AKT Harespelen
19.06.2019 SPF AKT Harespelen
19.06.2019 SPF AKT Übung
03.07.2019 SPF AKT Übung matt SPA
10.07.2019 SPF AKT Harespelen
07.08.2019 SPF AKT Haresplen
18.09.2019 SPF AKT Übung
25.09.2019 SPF AKT Harespelen
01.10.2019 SPF AKT Übung SPA
09.10.2019 SPF AKT Übung
10.10.2019 SPF AKT Haresplen
23.10.2019 SPF AKT Übung
26.10.2019 SPF AKT Journée d'entrainement
13.11.2019 SPF AKT Übung
20.11.2019 SPF AKT Übung
03.12.2019 SPF AKT Übung SPA
18.12.2019 SPF AKT Mannschaftsversammlung