News :
  • *** !! Wir suchen dringend neue Mitgliedern !! Melde Dich! ***
  • *** !! Mir sichen dringend nei Memberen fir eis ze verstärken. Mell dech, mir zielen op dech!! ***

Übungen aktive Wehr

Datum Beschreibung
09.01.2019 SPF AKT Übung
23.01.2019 SPF AKT Übung
06.02.2019 SPF AKT Übung
12.02.2019 SPF AKT Übung SPA
27.02.2019 SPF AKT Übung
13.03.2019 SPF AKT Übung
27.03.2019 SPF AKT Übung
09.04.2019 SPF AKT Übung SPA
24.04.2019 SPF AKT Übung
08.05.2019 SPF AKT Übung
22.05.2019 SPF AKT Übung
04.06.2019 SPF AKT Übung SPA
19.06.2019 SPF AKT Übung
03.07.2019 SPF AKT Übung
09.07.2019 SPF AKT Übung SPA
18.09.2019 SPF AKT Übung
01.10.2019 SPF AKT Übung SPA
23.10.2019 SPF AKT Übung
26.10.2019 SPF AKT Journée d'entrainement
13.11.2019 SPF AKT Übung
20.11.2019 SPF AKT Übung
03.12.2019 SPF AKT Übung SPA
18.12.2019 SPF AKT Mannschaftsversammlung